Over ons

De Luts

25 jaar Muziek aan de Luts

De Stichting Muziek aan de Luts biedt een podium aan muziekgezelschappen, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast werkt Muziek aan de Luts samen met andere organisaties om het culturele netwerk In Balk en wijde omgeving te vergroten en om ook unieke evenementen mogelijk te maken voor zowel uitzonderlijk talent als amateurs.

Dit doel willen wij realiseren door het organiseren van concerten en andere muziekevenementen, zoals de kamermuziekdagen, in het monumentale kerkgebouw It Breahûs aan de van Swinderenstraat 6 te Balk. In het beleidsplan van de Stichting is de doelstelling van de Stichting nader uitgewerkt. De uitgangspunten daarbij zijn dat de Stichting zich bij alle activiteiten die ze ontplooit richt op het algemeen belang en niet op één of enkele uitvoerende. Het beleidsplan is op te vragen bij het secretariaat.

Na 15 jaar als commissie Muziek aan de Luts actief te zijn geweest is op 13 februari 2013 de Stichting Muziek aan de Luts opgericht. De bestuursleden van de Stichting zijn thans:

  • Ymie de Kroon (voorzitter)
  • Jan de Jongh (secretaris / penningmeester)
  • Foppe Hoekstra
  • Jelle Lemstra
  • Roelof van Luit
  • Wiebe Mulder

In 2018 heeft Johan Heegsma, initiator van Muziek aan de Luts, na 20 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Als beschermheer van onze stichting is hij gelukkig nog nauw betrokken bij de Stichting en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies.

Stichting Muziek aan de Luts heeft haar zaken goed op orde, zie ook de financiële stukken (MadL Staat van baten en laster per 31-12-2021 en MadL Balans per 31-12-2021) en het Jaarverslag MADL 2022. De Stichting kan rekenen op de trouwe steun van haar Vrienden en Sponsoren en de Gemeente De Fryske Marren. Inkomsten worden voorts verkregen vanuit verschillende fondsen,  incidentele donaties en vanuit inkomsten bij de deurcollecte na ieder concert. De kosten worden met name bepaald door de honoraria van de muzikanten, de huur van de ruimte en de piano. Het bestuur zet zich belangeloos in voor de Stichting en ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding.

De Stichting doet elk jaar een beroep op bedrijven en instellingen in Balk om de activiteiten financieel te ondersteunen. Voorafgaand aan het concert worden de sponsoren met behulp van de beamer gepresenteerd. Van de gemeente De Fryske Marren wordt een subsidie voor de concerten ontvangen. De Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer heeft al meerdere keren speciale projecten mede mogelijk gemaakt.

Van verschillende fondsen hebben wij steun ontvangen om dit jaar het 25-jarig jubileum te vieren, nl.:

Vrienden van Muziek aan de Luts
Muziek aan de Luts heeft een trouwe vriendenkring. Als basisbijdrage wordt een bedrag van € 25,- verwacht. Een aantal vrienden doneert aanmerkelijk hogere bedragen. Stichting Muziek aan de Luts beschikt over de ANBI status. 

De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57235368. Het RSIN/fiscaal nummer is 8524.94.993. Het postadres van de Stichting is van der Feltzstraat 6, 8571 RE te Harich. Email: secretariaat@muziekaandeluts.nl